Anpartsselskab.dk

Et anpartsselskab har til formål at begrænse deltagernes risiko til det én gang indskudte beløb.

Et anpartsselskab (ApS) er et kapitalselskab med et kapitalkrav på minimum 80.000 kroner, der er ejet af en eller flere personer eller selskaber. Anpartsselskabets økonomi er adskilt fra ejernes private økonomi, og derfor hæfter ejerne kun for den indskudte selskabskapital i forhold til kreditorer.

Kom hurtigt i gang med at stifte et anpartsselskab!

3 fuldstændig uforpligtende tilbud på stiftelse af et anpartsselskab fra 3 dygtige revisorer. Udfyld formularen og så er du i gang! Du vil blive kontaktet indenfor 3 timer indenfor kontortid.

Stiftelse

For at stifte et anpartsselskab skal der oprettes et skriftligt stiftelsesdokument, der indeholder selskabets vedtægter, tilvejebringelse af selskabskapitalen, samt afholdelse af konstituerende generalforsamling, der skal sende til registrering hos Erhvervsstyrelsen. Det er en god idé at få en revisor til at hjælpe dig med dette. Du kan få mere at vide om dette her:

Mulighed for en flere ejere

Et anpartsselskab kan have en enkelt eller flere ejere, der både kan være privatpersoner eller virksomheder. Ejernes ejerandele defineres ved, hvor stor en andel af anpartsselskabets kapital, som de hver især har indskudt.

Læs mere om valg af virksomhedsform her

Kapitalkrav på 80.000 kroner

Når et anpartsselskab bliver stiftet udstedes anparter til selskabet ejere, hvor der er krav om, at den nominelle registrerede anpartshaverkapital har en værdi på mindst 80.000,00 kroner.
Den fastsatte anpartskapitel kan foreligge i penge eller i andre værdier (apportindskud). I sidste tilfælde skal stiftelsesdokumentet vedhæftes en omfattende vurderingsberetning udarbejdet af en eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd.

Begrænset hæftelse

Hæftelse relaterer sig til forholdet mellem ejerens hæftelse for selskabets forpligtigelser over for selskabets kreditorer.
For en anpartsselskab er hæftelsen for selskabsdeltagerne begrænset til selskabskapitalen. Dette kaldes begrænset hæftelse, hvor ejeren kun hæfter for selskabets forpligtelser med en begrænset del af sin formue, der i dette tilfælde udgår det indskudte beløb på 80.000 kroner. Resten af den pågældendes formue holdes således udenfor hæftelsen.

Læs mere om hæftelse og virksomhedsformer her

Love og regler

Et anpartsselskab er reguleret af selskabsloven, der fastsætter regler for kapitalselskaber i Danmark. Denne indeholder blandt andet regler i forbindelse med selskabsstiftelse, direktion, bestyrelse, generalforsamling og forhøjelse af selskabskapital. Endvidere findes der andre love, der berør anpartsselskaber herunder selskabsskatteloven, bogføringsloven og årsregnskabslovenfor at nævne de vigtigste.

Skat

Et anpartsselskab er et selvstændigt skattesubjekt og betaler selskabsskat af sit overskud efter selskabsskattereglerne. Selskabsskatten er i skrivende stund 25 %, men er i 2013 foreslået nedsat til 23% af regeringen som en del af vækstpakken.

Hvis du udbetaler løn til dig selv gennem selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som alle andre ansatte, og hvis du udbetaler udbytte af din ejerandel af selskabet, skal du betale udbytteskat.

Årsrapport

I henhold til årsregnskabsloven skal et selskab udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis et anpartsselskabs balancesum, omsætning eller antal beskæftigede overskrider et bestemt niveau er det lovpligtigt, at årsrapporten skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *